شروع فعالیت دفتر مشاوره در دانشکده فنی مهندسی ( پردیس حکیمیه )

شروع فعالیت دفتر مشاوره در دانشکده فنی مهندسی ( پردیس حکیمیه )

برنامه حضور مشاوران از تاریخ 95/9/13 در دانشکده فنی مهندسی ( پردیس حکیمیه )

شنبه ها                 خانم لبیبی                     ( ساعت ۱۰ الی ۱۷ )

یکشنبه ها               خانم کنشلو                     ( ساعت ۱۰ الی ۱۷ )

دوشنبه ها              خانم جعفری                    ( ساعت ۱۳ الی ۱۷ )

سه شنبه ها            خانم کنشلو                      ( ساعت ۱۳ الی ۱۷ )

چهارشنبه ها           خانم لبیبی                        ( ساعت ۱۳ الی ۱۷ )