معرفی مشاوران مرکز

اسامی مشاوران:

1. آقای دکتر سعید متولی

2.خانم فریده راستگو

3. خانم فرح جعفری ( مسئول مرکز مشاوره)

4. خانم نسیم کنشلو

5. خانم الهه لبیبی