معرفی مشاوران مرکزخدمات مشاوره و راهنمایی واحد

اسامی مشاوران:

1. آقای دکتر سعید متولی:  عضو هیئت علمی

2.خانم فریده راستگو: روانشناس بالینی

3. خانم فرح جعفری: روانشناس عمومی، ( مسئول مرکز مشاوره)

4. خانم نسیم کنشلو: مشاور

5. خانم الهه لبیبی: مشاور تربیتی