برنامه ساعات حضور مشاورین در مرکز

به نام خدا

برنامه هفتگی حضور مشاوران

مرکز مشاوره و راهنمایی واحد تهران شمال

 (  نیمسال اول سال تحصیلی  96-95 )

دانشکده

روز حضور

نام مشاور

مدیریت   و علوم­ انسانی

شنبه

خانم جعفری

یکشنبه

خانم  پناهی تلخستانی

دوشنبه

خانم کنشلو

سه شنبه

خانم کنشلو

چهارشنبه

خانم لبیبی

زبان ­های خارجی

یکشنبه -  دوشنبه -   سه شنبه   چهارشنبه­

خانم جعفری

فنی  و مهندسی

چهارشنبه

خانم کنشلو

شیمی

شنبه

خانم  پناهی تلخستانی

علوم ­پایه / علوم ­زیستی

یکشنبه

خانم لبیبی

الهیات ­ومعارف اسلامی

شنبه

خانم  عزتی

علوم ­و فنون ­دریایی

یکشنبه

خانم  عزتی

 

مرکز مشاوره و راهنمایی واحدتهران شمال آماده ارائه خدمات مشاوره در زمینه مسائل عاطفی، ازدواج ، خانوادگی تحصیلی، اجتماعی  و روا ن­سنجی بوده و  ارائه خدمات مشاوره در ساعات اداری انجام می پذیرد.

خدمات مشاوره برای دانشجویان  گرامی و کارکنان محترم واحد رایگان است.

تلفن تماس :  9 – 77317701  (داخلی 297)

مشاوره تلفنی :    77319415

نشانی پست الکترونیک مرکز:   Markaz-moshavereh@iau-tnb.ac.ir

نشانی وب­ سایت مرکز : http://counseling.iau-tnb.ac.ir

 

اعتماد به مرکز مشاوره و راهنمایی

رشد و بالندگی در  

تمام عرصه ­های اجتماعی