خدمات مرکز جامع مشاوره و روانشناختی امین

این مرکز در حال حاضر در 12حوزه تخصصی زیر  به دانشجویان و خانواده های آنها، اساتید و کارکنان دانشگاه ارائه میدهد.

مشاوره خانواده،  مشاوره دینی و مذهبی، خدمات روانپزشکی، خدمات روانسنجی، خدمات نوروفیدبک، خدمات پزشک عمومی، مشاوره ورزشی، مشاوره تغذیه، مشاوره گروهی، رواندرمانی و مشاوره فردی، راهنمایی و مشاوره ازدواج، راهنمایی و هدایت تحصیلی